Rekordowo niska szara strefa tytoniowa w Polsce

W 2022 r. udział nielegalnych papierosów w rynku tytoniowym w Polsce wyniósł 5,35%. To najniższy wynik w historii badań Instytutu Doradztwa i Badania Rynku Almares na zlecenie wszystkich czterech międzynarodowych firm tytoniowych. Szara strefa tytoniowa w Polsce maleje konsekwentnie od 2015 r., gdy niemal co piąty (18,3%) papieros wypalany nad Wisłą pochodził z czarnego rynku. Dziś to zaledwie co dwudziesty.


Nawet podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe, które wprowadziła w ub. roku mapa akcyzowa, nie spowodowały wzrostu szarej strefy. Zyskał na nich za to budżet państwa. Według danych Ministerstwa Finansów w 2022 r. z tytułu akcyzy z wyrobów tytoniowych do budżetu trafiło 25,57 mld zł. Wpływy budżetowe były więc o 11% wyższe niż w 2021 r. (23,04 mld zł).

Sposób wprowadzenia podwyżek w mapie akcyzowej naszym zdaniem nie był optymalny. Najbardziej poszkodowaną kategorią były wkłady tytoniowe do podgrzewania, które dostały 50% podwyżkę akcyzy, a papierosy 10%. Natomiast sam fakt istnienia 5-letniej mapy jest bezsprzecznie bardzo dobrym rozwiązaniem, bo gwarantuje długoterminową przewidywalność podatkową. Polska wytyczyła w ten sposób kierunek, którym potem poszły inne kraje UE. Pomaga to prowadzić biznes, kontrolować szarą strefę i zwiększać wpływy budżetowe. Równolegle jesteśmy europejskim liderem w zwalczaniu przestępczości tytoniowej, co wiąże się ze skutecznym działaniem Policji, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej, z którą ściśle współpracujemy nie tylko w ograniczaniu szarej strefy, lecz także w ramach Programu Współdziałania KAS

– mówi Wojciech Niewierko, Członek Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie ds. Relacji Zewnętrznych.

 

Wzrosła też legalna sprzedaż papierosów. Według danych przemysłu tytoniowego (Industry Data Exchange) w 2022 r. łączna sprzedaż papierosów nad Wisłą wyniosła 49,39 mld sztuk. To wzrost o 8,43% rok do roku, w porównaniu do 45,55 mld sztuk w 2021 r. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2015 r., gdy na legalnym rynku sprzedało się 41,09 mld sztuk papierosów. W ostatnich 7 latach wzrost sprzedaży papierosów nad Wisłą pokrywa się ze spadkiem udziału nielegalnych papierosów w polskim rynku tytoniowym.

Instytut Doradztwa i Badania Rynku Almares prowadzi badanie metodą EPS (Empty Pack Survey). Polega ona na zbieraniu zużytych paczek po papierosach i weryfikacji obecności legalnych znaków polskiej akcyzy. Badanie prowadzone jest w 40 największych i 30 mniejszych miastach Polski. Jego wyniki były ważone z uwzględnieniem populacji miejscowości, w których prowadzono badania.

 

Główne kierunki przemytu nielegalnych papierosów do Polski to: Białoruś (1,9 pkt. proc. całości nielegalnego rynku papierosowego) oraz Ukraina (0,9 pkt. proc.). Z kolei główne marki zagraniczne, niesprzedawane w Polsce i znalezione w czasie badania to: „Mińsk” i „NZ” z białoruskiej fabryki w Grodnie. Najczęściej podrabiane krajowe marki papierosów to Marlboro (Philip Morris International) oraz Rothmans (British American Tobacco). Miasta z największą liczbą paczek bez polskich znaków akcyzy to Radom (17,8%), Warszawa (7,1%) i Łódź (7,1%).

 

Więcej informacji o działaniach firmy PMI w zakresie zapobiegania nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi oraz metod walki z przemytem papierosów – można znaleźć na tej stronie.

Dla firmy PMI wyeliminowanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi od dawna pozostaje priorytetem. W tym celu firma współpracuje z organami ścigania oraz innymi organizacjami na całym świecie, aby wykorzenić i zakończyć wszelkie nielegalne działania, w tym podrabianie i przemyt takich wyrobów. PMI IMPACT to tylko jeden z przykładów zaangażowania firmy PMI w tym sektorze — to inicjatywa wspierająca projekty stron trzecich, mające na celu ograniczenie lub zapobieganie nielegalnemu handlowi. Ostatecznie, dzięki PMI IMPACT, PMI rozwija i wspiera ekosystem podmiotów publicznych i prywatnych celem zwalczania nielegalnego handlu we wszystkich jego przejawach.

 

Wysiłki firmy PMI na rzecz walki z nielegalnym handlem wpisują się również w jej codzienną działalność. PMI wdraża środki zapobiegawcze i ochronne, kontrolując za ich sprawą łańcuch dostaw oraz wykorzystuje nowoczesną technologię śledzenia wyrobów tytoniowych (track-and-trace), zobowiązując wszystkich swoich klientów i dostawców do przestrzegania ścisłych standardów i protokołów dochowania należytej staranności. PMI stale wspiera także stosowne w tym obszarze regulacje, jak Protokół FCTC w sprawie wyeliminowania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz przepisy UE w sprawie wyrobów tytoniowych.

 

Philip Morris International: Przyszłość bez dymu papierosowego

Philip Morris International (PMI) to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa, której celem jest zapewnienie przyszłości wolnej od dymu papierosowego i długofalowe rozwijanie portfolio produktowego w taki sposób, aby obejmowało także produkty spoza sektora tytoniowego i nikotynowego. Obecne w skład portfolio produktów firmy wchodzą przede wszystkim papierosy i produkty bezdymne, w tym: „heat-not-burn”, produkty do waporyzacji oraz doustne produkty nikotynowe, które są sprzedawane na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi. Od 2008 r. firma PMI zainwestowała ponad 10,5 mld dolarów w rozwój, badania naukowe i komercjalizację innowacyjnych produktów bezdymnych, przeznaczonych dla tych pełnoletnich osób palących, które w przeciwnym wypadku dalej paliłyby papierosy i z celem całkowitego zaprzestania sprzedaży papierosów. Działania firmy PMI obejmują budowanie światowej klasy możliwości oceny naukowej, zwłaszcza w dziedzinie przedklinicznej toksykologii systemowej, badań klinicznych i behawioralnych, a także badania post-sprzedażowe. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na sprzedaż wersji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych dla Platformy 1 (IQOS) firmy PMI jako wyrobów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP) odnotowując, że stwierdzenia dotyczące modyfikacji narażenia (na związki szkodliwe i potencjalnie szkodliwe) w tych produktach, są właściwe dla promowania zdrowia publicznego. Zgodnie ze stanem na 3 marca 2023 r. produkty bezdymne firmy PMI są dostępne w sprzedaży na 73 rynkach, a PMI szacuje, że około 17,8 mln dorosłych palaczy na całym świecie przeszło już na IQOS i zaprzestało palenia papierosów. Dzięki mocnym fundamentom i znaczącej wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych, w lutym 2021 r. firma PMI ogłosiła swoje ambicje, aby rozszerzyć działalność biznesową na obszary wellness i opieki zdrowotnej, a także dostarczać innowacyjne produkty i rozwiązania, mające na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów i pacjentów. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.pmi.com i www.pmiscience.com