Coca-Cola o odpowiedzialnej gospodarce wodnej

Te działania wiążą się z nieustannym poszukiwaniem nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponownego użycia i przywracanie jej przyrodzie. To także wsparcie systemowych rozwiązań prawnych, których celem jest skuteczne zarządzanie wodą, ochrona jej zasobów i zapewnienie dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje.

Niknące zasoby wody pitnej

World Resources Institute ostrzega, że obecnie połowa populacji świata jest zagrożona niedoborem wody pitnej i jej zanieczyszczeniem. Co gorsza, tę sytuację pogarszają coraz częściej występujące zjawiska ekstremalne, tzn. susze i wynikające z nich pożary lasów oraz powodzie.

Klimatolodzy i hydrolodzy od lat alarmują o kurczących się w zastraszającym tempie zasobach wody słodkiej. Tymczasem skala problemu wciąż jest ogromna i zamiast maleć rośnie. Obecnie aż 60% rzek, strumieni, jezior i mokradeł leżących na terenie Uni Europejskiej nie nadaje się do wykorzystania. Ludzie, zwierzęta, rośliny – wszyscy potrzebujemy wody do przetrwania. Tylko podjęcie natychmiastowych, zintegrowanych działań na wszelkich poziomach, począwszy od pojedynczych gospodarstw domowych, poprzez przedsiębiorstwa, skończywszy na władzach samorządowych i państwowych, może przynieść poprawę obecnej sytuacji.

Produkując napoje, szanujemy i oszczędzamy każdą kroplę wody. Już w 2015 roku Coca‑Cola przywracała środowisku równowartość wody, którą zużywała.

Troszczymy się o zasoby wodne Europy

Zmiany klimatu i drastycznie pogarszająca się sytuacja zasobów wody słodkiej wymaga natychmiastowej interwencji. Jako największy producent napojów na świecie, w pełni rozumiemy tę potrzebę. Właśnie dlatego woda jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Konsekwentnie prowadzona przez nas na całym świecie strategia, której celem jest skuteczne zarządzanie wodą, ochrona jej zasobów i zapewnienie dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje, przynosi wymierne rezultaty.

Do tej pory projekty związane z gospodarowaniem zasobami wody zostały wdrożone w 170 krajach. Już w 2015 roku zwróciliśmy środowisku równowartość wody, którą zużyliśmy do produkcji naszych napojów. W 2017 roku wartość ta wzrosła i do ekosystemu zostało oddanych 155 procent wody wykorzystanej w procesie produkcji. Kontynuujemy dotychczasowe projekty i wciąż szukamy nowych możliwości nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi, rządami i lokalnymi społecznościami z całej Europy, aby wspólnie realizować inwestycje i programy zapewniające dostęp do wody.

 

Jako Coca-Cola prowadzimy obecnie w Europie 36 programów wodnych w 17 różnych krajach. W samym 2018 roku całkowita objętość wody, którą oddaliśmy naturze i społecznościom, wyniosła 47 miliardów litrów, co stanowi 181 procent wody użytej do produkcji naszych napojów. Taka ilość mogłaby napełnić 19 000 olimpijskich basenów wodnych rocznie.

 

Na przykład, w ramach naszego programu Living Danube, który prowadzimy we współpracy z WWF i przy wsparciu finansowym Fundacji Coca-Cola w Atlancie, pracujemy na rzecz rzeki Dunaj, której zagraża wyschnięcie. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu uzupełnienie wód Dunaju oraz odnowienie i ochronę terenów podmokłych, udało nam się przywrócić w tym ekosystemie życie, jakie

go nie było tam od 150 lat. Akcja ma przyczynić się również do uzupełnienia dorzecza Dunaju o 12 milionów m3 wody do 2020 roku i przywrócenia ponad 53 km2 powierzchni dorzecza, która odpowiada obszarowi ponad 7422 boisk piłkarskich.

Znaczenie Ramowej Dyrektywy Wodnej

Europejski system firm Coca-Cola uważa, że prowadzenie należytych praktyk w ramach gospodarki wodnej to jedyny skuteczny sposób zarządzenia rosnącym zagrożeniem niedoborów wody w Europie. Nie można jednak tego osiągnąć bez solidnych ram regulacyjnych. Dlatego jako The Coca-Cola Company wraz z naszymi Partnerami – rozlewcami operującymi na terenie Europy: Coca-Cola Hellenic Bottling Company i Coca-Cola European Partners – oraz 20 innymi firmami i w imieniu 375 milionów Europejczyków, podpisaliśmy oświadczenie nawołujące Komisję Europejską i rządy całej UE do utrzymania Ramowej Dyrektywy Wodnej w jej obecnej formule.

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) to zbiór zasad dotyczących ochrony i promowania zrównoważonego zarządzania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. W obliczu stale rosnącego zagrożenia hydrologicznego Unia Europejska nie może osłabić obecnych wymogów prawnych, bezwzględnie musi dążyć do osiągnięcia wszystkich celów zapisanych w RDW.

Dyrektywa nie tylko zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania wspólnych działań w celu poprawy stanu dorzeczy i promowania odpowiedzialnej gospodarki wodnej, ale również jasno określa termin na ochronę i przywrócenie ekosystemów słodkowodnych do 2027 roku.

Co więcej, zapisy Dyrektywy stały się inspiracją dla innych krajów spoza UE, w tym Indii i Chin przy konstruowaniu własnego ustawodawstwa dotyczącego zarządzania gospodarką wodną. Tym bardziej właściwe wydaje się, by nie ingerować w działające reguły, a jedynie wzmacniać ich przestrzeganie.

 

Treść oświadczenia pod linkiem: https://www.coca-cola.eu/news/water-is-everyones-business/