Na drodze do dekarbonizacji – DANONE wprowadza 8 programów kompleksowo wspierających ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

DANONE zobowiązał się globalnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Określone przez organizację cele zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z metodyką SBTI. W ich osiągnięciu pomogą działania realizowane w ramach ośmiu programów dotyczących różnych obszarów działalności firmy na całym świecie, w tym w Polsce. Zostały one zaprezentowane w dokumencie „Danone Climate Transition Plan” i wpisują się w długofalową wizję rozwoju organizacji. Jej wyrazem jest także ogłoszona rok temu nowa strategia zrównoważonego rozwoju DANONE Droga Pozytywnego Wpływu.

Działania na rzecz środowiska są wysoko na agendzie DANONE nie od dziś. Już w 1972 roku, ówczesny prezes Antoine Riboud, zapoczątkował realizację podwójnego zobowiązania na rzecz równoległego rozwoju gospodarczego i społecznego, stwierdzając, że „odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura, czy bramie fabryki”. To właśnie jego słowa stanowią podstawę ambicji DANONE do tego, by budować zdrowszą przyszłość dla planety i przyszłych pokoleń. Nabierają one szczególnego znaczenia w obliczu obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi, którego celem jest m.in. promowanie postaw prośrodowiskowych.

Ósemka dla dekarbonizacji

Poprzez realizację odpowiednich działań w całym łańcuchu wartości, DANONE – działający na 5 kontynentach, w tym także w Polsce – dąży do tego, by globalnie zredukować do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych[1]. W najnowszym dokumencie – „Danone Climate Transition Plan”[2] – określono szczegółowo w jakich obszarach wdrażane będą działania, a także w jaki sposób organizacja chce osiągnąć swój cel. Strategia zakłada 8 programów, obejmujących 8 różnych obszarów działalności. Są to: rolnictwo (podzielone na pozyskiwanie mleka oraz pozostałych składników), operacje bezpośrednie, opakowania, logistyka, zarządzanie portfolio, a także zaangażowanie i wspieranie partnerów biznesowych we wdrażanie rozwiązań prowadzących do dekarbonizacji procesów produkcyjnych.

 

Grupa spółek DANONE w Polsce aktywnie przyczynia się do osiągnięcia globalnie wyznaczonego celu, realizując lokalnie aktywności ograniczające emisję gazów cieplarnianych we wskazanych obszarach.

Od lat podejmujemy w Polsce szereg działań, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z naszej działalności. Szacujemy, że do 2030 roku emisję gazów cieplarnianych ograniczymy w skali kraju o co najmniej 45% w stosunku do roku bazowego, tj. 2020. Wierzymy, że działając wspólnie z naszymi dostawcami mleka i wieloma partnerami z którymi współpracujemy jesteśmy w stanie zrealizować ten cel, a także przyczynić się do osiągnięcia celu określonego globalnie

mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju w grupie spółek DANONE.

 

Określone przez DANONE cele zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z metodyką SBTI (Science Based Targets Initiative). Oznacza to, że zostały one poddane ocenie według metodyki opartej o najnowsze ustalenia naukowe z zakresu klimatu i są zgodne z założeniami Porozumienia Paryskiego. SBTI to partnerstwo międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, którego celem jest m.in. wspieranie sektora prywatnego w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

Zaangażowanie kluczowych obszarów

Istotnym obszarem odpowiadającym za poziom emisji gazów cieplarnianych na świecie jest tak zwany obszar FLAG[3] (Lasy, Grunty i Rolnictwo), a więc wszelka działalność związana z zagospodarowaniem gruntów pod uprawy czy hodowle.

Zdajemy sobie sprawę, że 1/3 globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji żywności i rolnictwa oraz wszystkich procesów z nimi powiązanych[4], dlatego wierzymy, że nasze działania i wdrażane zmiany mają znaczenie i pozwolą ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Jednocześnie, to rolnictwo jest tym sektorem gospodarki, który dotkliwie odczuwa skutki postępujących zmian klimatu. Szczególnym zagrożeniem dla rolnictwa i efektywności produkcji rolniczej stają się występujące anomalie pogodowe. Wierzmy, że ograniczanie emisji gazów cieplarnianych wraz z wdrażaniem praktyk regeneratywnych u naszych dostawców mleka to ważny element naszej odpowiedzialności

tłumaczy Paulina Kaczmarek.

 

Odpowiedzą na wyzwania z obszaru FLAG są m.in. realizowane wspólnie z dostawcami działania w zakresie redukcji emisji metanu – zgodnie z ogłoszonym rok temu pionierskim dla sektora spożywczego zobowiązaniem, zakładającym ograniczenie do 2030 roku emisji metanu o 30%[5] – czy działania dot. zrównoważonego pozyskiwania mleka z gospodarstw stosujących praktyki rolnictwa regeneratywnego. Aktywności z tego zakresu są wdrażane m.in. w Polsce. Zrealizowany w 2023 r. audyt pokazał, że już teraz 79% współpracujących z Danone w naszym kraju rolników stosuje praktyki regeneratywne w swoich gospodarstwach, a 30% wdrożyło je na poziomie zaawansowanym. Jednocześnie 90% mleka, jakie firma kupuje od polskich rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych, pochodzi z gospodarstw, w których praktyki te są obecne. DANONE – zarówno globalnie, jak i w Polsce – wiele uwagi przywiązuje do jakości i pochodzenia również pozostałych składników wykorzystywanych w produkcji. Współpracując z dostawcami, którzy produkują w sposób zrównoważony – nie przyczyniają się do deforestacji czy stosują praktyki regeneratywne – pośrednio redukowana jest emisja gazów cieplarnianych związana z wytwarzaniem produktów DANONE.

Optymalizacja operacji bezpośrednich

Kolejnym obszarem, uwzględnionym w ramach 8 programów wspierających dekarbonizację, są operacje bezpośrednie, a więc m.in. działalność zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów dystrybucji czy obsługa floty samochodowej. Choć obszar ten odpowiada w DANONE za zaledwie 5% emisji gazów cieplarnianych[6], to jest istotny, ponieważ dotyczy bezpośredniej działalności organizacji, a więc firma ma na niego największy wpływ.

– W tym obszarze możemy się pochwalić wykorzystaniem we wszystkich naszych 7 zakładach produkcyjnych w Polsce energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Od 2021 roku ok. 55% tej energii dostarcza nam farma wiatrowa w Jóźwinie, zaś pozostałe 45% pochodzi z tak zwanych „zielonych certyfikatów”[7]

wskazuje Paulina Kaczmarek.

 

W zakładach produkcyjnych należących do grupy spółek DANONE w Polsce wdrażane są także rozwiązania, dzięki którym możliwa jest optymalizacja zużycia energii. Przykładem jest choćby program redukcji wdrożony w zakładach produkcyjnych Nutricia w Opolu, doceniony przez jury Konkursu Lider Transformacji Energetycznej 2024. Celem programu była poprawa efektywności energetycznej zakładu poprzez redukcję ilości gazu spalanego na potrzeby produkcji pary do procesów technologicznych. Wdrożone rozwiązania przyczyniły się nie tylko do redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej o około 19%, lecz także zmniejszenia o blisko 20% emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenia zużycia wody w produkcji o blisko 24% w latach 2021-2023.

Opakowania i odpowiednia oferta

Opakowania pełnią w branży spożywczej istotną rolę. Zapewniają bezpieczeństwo produktów i gwarantują zachowanie ich najwyższej jakości. W DANONE jest to priorytet. Jednocześnie firma nieustannie pracuje nad tym, by optymalizować już istniejące opakowania tak, by w jak największym stopniu ograniczyć ich wpływ na środowisko. Nowe zaś powstają zgodnie z zasadami ekoprojektowania.

Naszym celem jest, by do 2030 roku 100% opakowań produktów DANONE nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Już teraz ponad 86% opakowań naszych produktów nadaje się do recyklingu. Ponadto w butelkach wody i napojów Żywiec Zdrój sukcesywnie zwiększamy wykorzystanie surowca wtórnego (rPET). Dążymy też do tego, by w pełni zamknąć obieg surowca, jakim jest PET. Udowodniliśmy, że jest to możliwe, wprowadzając na rynek butelki wykonane w 100% z tworzywa przetworzonego. To dla nas niezwykle ważne, bowiem rPET ma o 54%[8] niższy ślad węglowy niż surowiec pierwotny

wylicza Paulina Kaczmarek.

 

W realizacji celów dekarbonizacyjnych istotne są również działania w obszarze zarządzania ofertą produktową. Wprowadzenie niektórych zmian w portfolio grupy spółek DANONE przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przykładem jest choćby wprowadzanie do oferty większych formatów czy upraszczanie składów, w tym np. redukcja cukru.

Jak pokazują wyliczenia, większe opakowania oznaczają mniejszą emisję CO2. Na przykład, opakowanie wody niegazowanej o pojemności 1,5 l ma emisję niższą o około 34% niż opakowanie tej samej wody o pojemności 0,5 l [9] – wylicza Paulina Kaczmarek. Podobnie jest ze składem produktów, im prostszy i krótszy on jest, tym lepiej zarówno dla zdrowia, jak i dla planety. Produkcja poszczególnych składników, takich jak np. cukier, generuje bowiem dodatkową emisję gazów cieplarnianych, co wpływa na wartość emisji danego produktu

– dodaje.

Logistyka

Logistyka odpowiada za około 9% emisji gazów cieplarnianych w grupie spółek DANONE w Polsce. Tylko na przestrzeni lat 2020-2023 w skali naszego kraju zredukowaliśmy ten wskaźnik o ok. 30%. Do otrzymania tego wyniku przyczyniły się m.in. bezpośrednie dostawy z zakładów do klientów, maksymalny stopień wypełnienia ciężarówek, wykorzystywanie lekkich naczep, brak pustych powrotów czy tak zwane „odchudzanie” opakowań, a więc zmniejszanie ich gramatury. Firma nieustannie poszukuje także nowych rozwiązań, które pozwolą zminimalizować wpływ logistyki na środowisko, m.in. testując alternatywne środki transportu – kolej czy elektryczne samochody ciężarowe. W ostatnim czasie testy użytkowania samochodów elektrycznych w transporcie ciężkim przeprowadziła – we współpracy z Rohlig SUUS Logistics – spółka Żywiec Zdrój. Podczas dwutygodniowego testu, ciężarówka z wodą źródlaną Żywiec Zdrój przejechała po Polsce ponad 2200 km. Test potwierdził efektywność transportu elektrycznego pod kątem redukcji emisji.

Wspólne dążenie do celu

Grupa spółek DANONE w Polsce podejmuje działania również w pozostałych określonych w strategii dekarbonizacji obszarach – tj. współprodukcji czy zaangażowaniu dostawców. Realizacja ogłoszonych celów nie będzie bowiem możliwa bez współpracy z partnerami. To, jak prowadzą oni swoją działalność ma wpływ na ostateczny ślad węglowy produktów końcowych. Właśnie dlatego DANONE – zarówno globalnie, jak i w Polsce – przywiązuje dużą uwagę do tego, jakie praktyki stosują partnerzy, zachęca ich do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań, a także dzieli się najlepszymi praktykami. Taka postawa wynika z przyjętego przez DANONE podwójnego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Firma przyjęła bowiem sposób działania, który łączy rozwój biznesu z troską o zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Ma to swój wyraz zarówno w misji niesienia zdrowia poprzez żywność, jak i wizji DANONE. One Planet. One Health, a także wyraźnie wybrzmiewa w ogłoszonej w zeszłym roku strategii zrównoważonego rozwoju – Droga Pozytywnego Wpływu. Plan działań prowadzących do dekarbonizacji działalności DANONE opisany w dokumencie „Climate Transition Plan” to kolejny wraz tego, że ochrona zasobów planety pozostaje jednym ze strategicznych celów organizacji.

 

[1] W stosunku do roku bazowego 2020

[2] Dokument dostępny na stronie: danone.com/ClimateTransitionPlan

[3] W języku ang. Forest, Land Use, Agriculture.

[4] https://edgar.jrc.ec.europa.eu/edgar_food.

[5] W stosunku do roku 2020.

[6] Globalnie.

[7] Zielone certyfikaty to jeden z instrumentów dotowania Odnawialnych Źródeł Energii. Został on wprowadzony w 2005 roku. Na spółki zajmujące się produkcją i obrotem energią, a także na przedsiębiorstwa energochłonne nałożony jest obowiązek wykazania odpowiedniego odsetka energii pochodzącej z OZE w miksie energetycznym.

[8] Dane dot. Polski, pozyskane za pomocą narzędzi wewnętrznych, analiza własna.

[9] Uwzględniono emisję CO2 pochodzącą z materiału PET, pominięto etykietę i nakrętkę. Dane dot. Polski, pozyskane za pomocą narzędzi wewnętrznych, analiza własna.